Tilbage til Forsiden

Februar 1957

Image 09-02-1957

12-2-1957 Dødsfald. Gamle Kloj er død, og atter forsvinder en af de gamle Gråstenere ud af bybilledet. Kloj, hvis rigtige navn er Nicolaj P. Hinrichsen blev fundet død søndag morgen. Han var født her i byen og gennem en menneskealder beskæftiget ved landbruget, bl.a. som avlkarl hos gårdejer Chr. Petersen, Palæet. I januar fyldte Kloj 81 år.

Image 15-02-1957

19-2-1957 Ny formand for Roklubben. Gråsten Roklub har afholdt generalforsamling i Klubhuset. Formanden, grænseoverbetjent A. O. Skau, bød velkommen og aflagde beretning. I året 1956 er der blevet roet 15.559 km på 2.197 ture og der er blevet døbt 30 "kaniner". Formanden beklagede, at han ikke kunne fortsætte som formand, og i hans sted valgtes ekspedient Nic. Bøttcher.

Image 19-02-1957

19-2-1957 Salæg af kommunal ejendom. I Gråsten Sognerådsmøde, blev det besluttet at sælg kommunens ejendom Ahlefeldvej 12, med den kommunale badeanstalt, til bagermester H. Meins, Alnor.

21-2-1957 Istandsættelse af strandarealet. På Rinkenæs Sognerådsmøde optoges det til velvillig behandling, at få etableret en adgangsvej ved 5 ejendomme ved Knudsmaj. Samtidig blev det vedtaget, at foretage en oprensning af strandene ved Alnor, Trappen og Sandager samt at undersøge mulighederne for at bygge nogle kampestenshøfter.

Image

Knudsmaj

Image 25-02-1957
23-2-1957 Adsbøl Sogns indlemmelse i Gråsten. På Gråsten Handelsstandsforenings generalforsamling, omtalte Johs. Koch Adsbøls sogns indlemmelse i Gråsten. Sagen var nu i orden og underskrevet af Kongen. For at undgå ét ekstra sognerådsvalg i dette forår, er sognerådet stemt for at afholde fredsvalg nu, og så sognerådsvalg i foråret 1958. Derved spares en del penge.
Svend Kjems redegjorde for arbejdet med rejsningen af en badmintonhal. Foruden tilskud fra kommune, tipstjeneste og forbund regner man med at en indsamling hos byens borgere vil kunne indbringe 10-15.000 kr.