Rejsegilde

Rejsegilde på Gråsten Rådhus

Den 30. april 1953 blev der holdt rejsegilde over Gråstens nye Rådhus.
Sognerådsformand J. Koch udtalte bl.a. at “det var et stort stykke arbejde der var blevet udført og det var skredet godt frem. Rådhuset vil stå som et mindesmærke for hvad Gråsten-håndværkerne kan præsterer.”
Foruden Tømmermester Overgård og Arkitekt Surløk, overrakte også Møbelhandler Holger Clausen en lykønskning med den smukke bygning.
Om aftenen festede håndværkerne og sognerådet på Hotel Gråsten.

 Avisartikel fra rejsegildet.

Image
Kranse hejst på det nye rådhus. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv (B180)

Et dokument, sirligt pyntet med tegnede egeblade, er indmuret i forhallen på Gråsten Rådhus ved rejsegildet 30. april 1953:

I Kong Frederik d. IX.s 7. Regeringsår
Torsdag d. 30 April 1953,
da Kresten Refslund Thomsen var Amtmand
over Aabenraa – Sønderborg amter
afholdtes Rejsegilde paa denne Bygning,
der skal tjene som Administrationsbygning
for Graasten Kommune
Ved denne Festlighed indmuredes dette Dokument
i Bygningens Forhal.
Opførelsen af Bygningen blev vedtaget i Sognerådets
Møde den 13 August 1952, efter at man forud ved
Købekontrakt af 12 December 1951 med Gæstgiver
August Kraag havde erhvervet til Nedrivning den
paa Grunden beliggende Gæstgivergaard for herved
dels at kunne placere Administrationsbygningen i
Byens Centrum, dels forbedre de bestående daar-
lige Oversigtsforhold ved Nygades udmunding
i Slotsgade (Hovedvej 8).
Efter at man havde nedrevet Gæstgivergaardens
Stalde og et af Byens ældste Beboelseshuse, der
var bygget i 1764, paabegyndtes udgravningen
til Grunden den 11 November 1952.

Sogneraadets Medlemmer var:
Sogneraadsformand – Regnskabsfører Johannes Koch.
Næstformand – Korpsvagtmester Christian Marinus Jensen.
Fagforeningskasserer Carl Olaf Sophus Olausson.
Købmand Alfred Johansen.
Fru Inger Komischke.
Malermester Jens Jacobsen Hansen.
Arbejder Antoni Nicolaisen. 

Byggeudvalget bestod af:
Sogneraadsformand Johannes Koch.
Købmand Alfred Johansen.
Malermester Jens Jacobsen Hansen.
Arbejder Antoni Nicolaisen.
Kommunesekretær Viggo Erik Blønd.
Kommuneingeniør Christian Georg Warming.

Tegningerne til Administrationsbygningen
er udarbejdet af:
Arkitekt Christian Surlyk, Aabenraa.
Ingeniørarbejderne er udarbejdet af:
Ingeniør Einar Hansen, Aabenraa.
Tilsynet med byggearbejdet er forestaaet af:
Kommuneingeniør Christian Georg Warming (A249)

 Dokumentet som billedfil (316kb)


Gråsten havde længe haft planer om at bygge et rådhus. Sognekontoret i Ringgade kunne ikke huse de ansatte. I 1941 købte kommunen en grund i Jernbanegade, men arbejdet kom aldrig i gang. Først da der var muligheden for at købe Kraags Hotel på Torvet, kom der skred i planerne. (Graasten – et Slot og et sogn s.261).

Image
Det tidligere kommunekontor i Gråsten, Ringgade 7.
Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv

Fra aviserne og bøger kan læses:

1929:
Der er intet rådhus, kommunekontoret er indrettet i et privat beboelseshus i Jernbanegade. (Tilde Svensson: Graasten gennem skiftende tider 1959 s. 65)

13-11-1946 Jydske Tidende:
Som aftalt agter man i Gråsten at opføre en ny kommunal Administrationsbygning til afløsning af den gamle ejendom i Ringgade, hvor rammerne efterhånden er blevet alt for snævre. Den nye bygning agtes opført i Jernbanegade, hvor sognerådet har erhvervet en dertil egnet byggeplads.
Det bliver en stor, smuk to-etagers bygning, der i stueetagen indeholder ekspeditionslokaler, samt kontorer for ingeniør, sognerådsformand og kommunesekretær, afhøringslokale samt frokoststue. På første sal findes mødesal, to udvalgsværelser, samt en lejlighed.
Endvidere findes der en lejlighed i loftsetagen og en i kælderen, sidstnævnte beregnet til den, der skal føre opsyn med bygningen. Bag bygningen foreslåes opført en kommunal badeanstalt, og skulle dette forslag blive gennemført, vil det sikkert blive hilst med glæde.
(Tilde Svensson: Graasten gennem skiftende tider 1959).

20-11-1951:
Aabenraa Amtsråd giver sit santygge til at Graasten Kommune køber Gæstgiver August Kraags ejendom på Torvet for 160.000 kr. Overtagelsen finder sted 1. april hvorefter nedbrydningen vil begynde.

13-08-1952:
Ved sognerådsmødet den 13. august 1952 blev planerne til en ny administrationsbygning godkendt. De var udarbejdet af arkitekt Surlyk i Aabenraa. Når materialebevillingen foreligger vil arbejdet blive udliciteret.

5-2-1953
Det nye rådhus i Gråsten er nu så langt at der kan laves loft over kælderen. I den ene fløj af kælderen indrettes der beskyttelsesrum.

18-3-1953:
Ved sognerådsmødet var der en del efterretningssager, bl.a. havde Boligministeriet meddelt, at man kan imødekomme ansøgningen om nedrivning af Kraags Gæstgivergård. 

Det nye Rådhus tages i brug og indvies den 5. maj 1954.